Категория: Монографии
Год: 2001


Скачать

1329

Обзор

Автор Айдын Жунисханов

Тасмагамбетов И., Самашев З. Сарайчик. – Алматы: ЩФ «Берел», 2001. – 320 с. (на каз., рус., англ. яз.)

Бұл кітап - ХІІІ-XVI ғасырлардағы Сарайшық қалашығынан 1996-2000 жылдары И. Тасмағамбетовтың ұйымдастырып, тікелей қатысуымен және З. Самашевтың жетекшілігімен Батыс Қазақстан экспедициясының жүргізген зерттеулері кезінде жинақталған бірегей материалдардың ғылым тарихындағы тұңғыш, әрі толық жарияланымы. Кітапта, сондай-ақ, Қазақстанның Орталық Мемлекеттік мұражайы мен Атырау облыстық тарихи-өлкетану мұражайының материалдары да пайдаланылды.
Жергілікті жерде жасалған және сырттан әкелінген, көркемдігі жағынан аса тартымды жүздеген бұйымдар, теңгелер, бітіктер, әшекейлер, тұрмыстық заттар, еңбек құралдары, қару-жарық түрлері, шикі кірпіштен тұрғызылған сәулет өнерінің ғаламат үлгілері, «хана» деп аталатын Сарай кешенінің қалдықтары және тағы басқалар Сарайшықтың Алтын Ордадағы ең маңызды саяси, экономикалық, сауда, мәдени, тарихи және рухани орталықтардың бірі болғанын, ал кейінірек, Ноғай Ордасы мен Қазақ хандығының қалыптасуында да шешуші рөл атқарғанын сипаттайды.

This book is the first ever publication of the unique materials from the Saraijuk archeological site of the ХІІІ-XVI centuries obtained mainly in the course of research by the West-Kazakhstan expedition headed by Zainolla Samashev in 1989-1992 and 1996-2000. The materials used in the book also include articles presented by the Kazakhstan Central State Museum and the Atyrau regional museum of local lore6 history and economy.
Hundreds of highly artistic articles6 coins6 inscriptions6 decorations6 utensils, implements, items of armament of local production and imported, magnificent specimens of adobe architecture, remains «Khana» palace complex and other materials characterize Saraijuk as one of the political, economic, cultural, historical and spiritual centers of the Golden Horde. The city also played a considerable role in history of foundation of the Nogai Horde and the Kazakh Khanate.

Настоящая книга – первая в истории науки наиболее полная публикация уникальных материалов из городища Сарайджук (ХІІІ-XVI вв.), полученных в ходе исследований Западно-Казахстанской экспедиции, организованной по инициативе и при непосредственном участие И. Тасмагамбетова в 1996-2000 годах и проведенной под руководством З. Самашева. В книге использованы также материалы Центрального Государственного музея Казахстана и Атырауского областного историко-краеведческого музея.
Сотни высокохудожественных изделий, монеты, надписи, украшения, утварь, орудия труда предметы вооружения как местного производства, так и привозные, великолепные образцы сырцовой архитектуры, остатки дворцового комплекса – «ханы» и другие характеризует Сарайджук как один из политических, торгово-экономических, культурно-исторических и духовных центров Золотой Орды, который сыграл также значительную роль в истории становления Ногайской орды и Казахского ханства.

 

Дата размещения: