3044

Обзор

Автор Айдын Жунисханов

Самашев З., Сапашев О., Оралбай Е., Төлегенов Е., Исин А., Сайлаубай Е. Шығыс Қазақстанның байырғы өнер туындылары. – Алматы: «Археология» ЖШС баспа тобы, 2010. – 216 б.
Самашев З., Сапашев О., Оралбай Е., Исин А., Толегенов Е., Сайлаубай Е. Памятники монументального искусства Восточного Казахстана (древность и средневековье). – Алматы: ТОО «Археология», 2010. - 216 с.

Кітапқа Шығыс Қазақстаннан соңғы жылдары табылған Бұғытастар, музейлерде сақталған орта ғасырлық тас мүсіндер мен тас бетіне салынған бейнелер және «Сарыкөл-көне түрік мәдени кешенінде» жүргізілген археологиялық зерттеулер қорытындылары енгізілген.
В книгу включены известные и выявленные в последние годы материалы по оленным камням, наскальному искусству, и средневековым статуарным памятникам Восточного Казахстана.

МАЗМАҰНЫ

Кіріспе.......................................................................................................6
Бұғытастар................................................................................................10
Тас бетіне салынған суреттер..................................................................18
Ортағасыр тас мүсіндері............................................................................86
Көне түріктердің киелі орындары............................................................162
Қорытынды................................................................................................188
Әдебиет.....................................................................................................210
Қысқартулар тізімі.....................................................................................214

СОДЕРЖАНИЕ

Введение...................................................................................................6
Оленные камни........................................................................................10
Памятники наскального искусства........................................................18
Статуарные памятники эпохи средневековья......................................86
Древнетюркский культово-поминальный комплекс Сарыкол...........162
Заключение.............................................................................................189
Литература..............................................................................................210
Список сокращений...............................................................................215

CONTENT
The monumental art of the East Kazakhstan
(ancient times and Middle Ages).............................................................190

Дата размещения: