Категория: Материалы и исследования по археологии Казахстана
Редактор: З. Самашев
Страницы: 366
Год: 2018


Скачать

1963

Обзор

Материалы и исследования по культурному наследию том ХІІ. Петроглифы Тарбагатая. Шимайлы. / З. С. Самашев. ҚАЗАҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ МӘДЕНИЕТ ИНСТИТУТЫНЫҢ БАСПА ТОБЫ, 2018. – 366 б. Автор проекта З. Самашев.


Кітапқа ҚР Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Шимайлы шатқалында орналасқан қола дәуірінен бастап көне түріктер замананына дейінгі кезеңдерді қамтитын жартас суреттері туралы жаңа деректердің сипаттамасы енгізілді.
Кітап ғалымдарға, студенттерге, оқушыларға, сонымен қатар жалпы көпшілікке арналған.

В книгу вошли новые сведения о петроглифах урочища Шимайлы на территории Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области РК, которые охватывают время от эпохи бронзы до раннего Средневековья.
Книга адресована научным работникам, студентам, учащимся и широкому кругу читателей.

The book includes new data on the Shimaily tract petroglyphs on the territory of the Tarbagatay district of the East Kazakhstan of the Republic of Kazakhstan, which covers the time from the Bronze Age to the Early Middle Ages.
The publication is addressed to researchers, students and a wide circle of readers.

Дата размещения: