Категория: Сборники
Страницы: 448
Год: 2011


Скачать

2372

Обзор

МЫҢЖЫЛДЫҚТАР КУƏЛАРЫ: ҚАЗАҚСТАН АРХЕОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫ 20 ЖЫЛДА (1991-2011): ғылыми мақалалар жинағы. СВИДЕТЕЛИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА КАЗАХСТАНА ЗА 20 ЛЕТ (1991-2011): сборник научных статей. – Алматы, 2011. – 448 б., + 64 б. түрлі-түсті сур. – қазақша, орысша.


Жинақ Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігінің 20 жылдығына арналған. Басылымда 1991 мен 2011 жылдар аралығындағы отандық археологияның жетістіктері көрсетілген. Жинақтың мерзімдемелік ауқымы палеолит дəуірінен бастап этнографиялық уақытқадейінгі аралықты қамтиды. Мақалаларда зерттеу жұмыстарының жалпы ауқымдылығын ғана көрсетіп қоймай, қазақ халқының бай тарихынан хабардар ететін далалық зерттеулердің, лабораториялық-сараптамалық жұмыстардың қорытындалары берілген. Жинақ өз Отанының тарихын қастерлейтін барша оқырманға арналған.

Сборник посвящен 20-летию Независимости Республики Казахстан. В издании представлен обзор достижений отечественной археологии за период с 1991 по 2011 гг. Хронологически тематика сборника охватывает время от эпохи палеолита до этнографической современности. В статьях отражены итоги как полевых, так и лабораторно-аналитических исследований, что, несомненно, ярко иллюстрирует не только масштабность проведенных работ, но и богатое историческое прошлое казахского народа. Сборник будет интересен всем, кому дорога история своей Родины.

Дата размещения: