Категория: Материалы и исследования по археологии Казахстана
Редактор: З. Самашев
Страницы: 392
Год: 2017


Скачать

1798

Обзор

Материалы и исследования по культурному наследию Том VIII. Ранние кочевники Жайык-Иртышского междуречья в VIII–VI вв. до н. э.: /А. Таиров – Астана: Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институтының баспа тобы, 2017. – 392 б. – Қазақша, орысша, ағылшынша. Автор проекта З. Самашев.


Басылым Еуразияның далалық бөлігінің орта тұсын мекендеген көшпелілер тарихының ең ерте кезеңдеріне – б.д.д. VIII–VI ғасырларда Орал сыртының оңтүстігі, Солтүстік және Орталық Қазақстанда сақ мәдениетінің қалыптасуы мен даму уақытына арналған. Еңбекте Орта Азияның ерте көшпелілерінің мәдени қауымдастықтарының орнығуы мен өмір сүруіне негіз болған жайылымдық-көшпелі жүйені қалыптастырған табиғи-климаттық жағдайлар қарастырылады. Материалдық мәдениет бұйымдарын сарапқа салу арқылы Жайық-Ертіс қосөзен аралығын мекен еткен ерте көшпелілердің қоршаған ортамен қарым-қатынасына сипаттама беріледі.
Кітап алдымен барлық тарихшыларға, археологтарға, жоғары оқу орындарының тарих факультеттерінің студенттеріне арналады.

The monograph highlights the earliest period of the history of nomads in the central part of the steppe Eurasia - the development of the Saka cultures of the South Trans-Ural area, North and Central Kazakhstan in the VIII-VI cc. BC. The natural and climatic conditions that determine the composition of the pasture-nomadic system, which is the basis for the development and functioning of the community of cultures of the early nomads of Central Asia, are considered. On the basis of the analysis of objects of material culture, the relationship of the early nomads of the Zhayik-Irtysh interfluve with the surrounding world is given.
The book is intended primarily for historians, archaeologists, students of historical faculties of universities.

Издание освещает самый ранний период истории кочевников центральной части степной Евразии – формирование и развитие сакских культур Южного Зауралья, Северного и Центрального Казахстана в VIII–VI вв. до н. э. Рассматриваются природно-климатические условия, определившие сложение пастбищно-кочевой системы, являющейся основой становления и функционирования общности культур ранних кочевников Центральной Азии. На основе анализа предметов материальной культуры дается характеристика отношений ранних кочевников Жайык-Иртышского междуречья с окружающим миром.
Книга адресована прежде всего историкам, археологам, студентам исторических факультетов вузов.

Дата размещения: