Категория: Материалы и исследования по археологии Казахстана
Редактор: З. Самашев
Страницы: 236
Год: 2014


Скачать

2944

Обзор

Материалы и исследования по археологии Казахстана ІV том. Гончарство неолитических племен Тургая / Шевнина И.В. – Астана: Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының Астана қаласындағы филиалының баспа тобы, 2014. – 236 б. Автор проекта З. Самашев.


Монография Торғайдың мақанжар мәдениетіндегі көзешілікке арналған. Бестамақ, Белқарағай қоныстарындағы және Дүзбай-3, Тұздыкөл-2, Екідін-24 тұрақтарындағы керамика кешендері зерттелген. Техникалық-технологиялық сараптама қорытындылары шығарылып, ыдыс жасау үдерісі қалпына келтіріледі. Зерттеуде жаратылыстану ғылымдарының әдістері (петрографиялық, химиялық талдаулар) және бинокулярлық микроскопия тәсілі қолданылады. Жеке бір бөлім керамиканы саз қамыр құрамын, мақанжар ыдыстарына өрнек салу және үлгілеу тәсілдерін қарастыру бойынша эксперименттік зерттеу тәжірибесіне арналған. Кітап археологтарға, этнографтарға, тарихшылар мен керамика жасау технологиясы жөніндегі мамандарға арналған.

Монография посвящена гончарству маханжарской культуры неолита Торгая. Изучены керамические комплексы с поселений Бестамак, Белкарагай и стоянок Дузбай 3, Соленое Озеро 2, Екидин 24. Обобщаются результаты технико-технологического анализа, реконструируется процесс изготовления посуды. В исследовании применяются методы естественных наук (петрографический, химический анализы) и бинокулярная микроскопия. Рассматриваются типология и орнамент маханжарских сосудов. Отдельный раздел посвящен опыту экспериментального исследования керамики по изучению состава теста, приемов нанесения орнамента и моделированию маханжарских сосудов.
Книга адресована археологам, этнографам, историкам и специалистам по технологии изготовления керамики.

The present morography is devoted to the makhanzhar culture pottery of Torgay in the Neolith period. The ceramic complexes from the settlements Bestamak, Belkaragay, Duzbay 3, the Salty Lake 2, Edikin 24 were studied. The results of technical and technological analyses are summarized, the process of making ware is reconstructed. The methods of natural sciences (petrographical, chemical analyses) and binocular microscopy were used in the research. The typology and ornaments of makhanzhar vessels are studied. A separate part is devoted to the experience of experimental research of ceramics on the dought structure, techniques of ornaments making and modeling of makhanzhar vessels.
The book is addressed to archeologists, ethnographists, historican and professionals in the sphere of ceramics making techniques.

Ключевые слова: неолит  
Дата размещения: