Категория: Материалы и исследования по археологии Казахстана
Редактор: З. Самашев
Страницы: 248
Год: 2015


Скачать

3472

Обзор

Материалы и исследования по археологии Казахстана VII том. Могильник эпохи бронзы Халвай ІІІ в Северном Казахстане / И.Шевнина, А.Логвин – Астана: Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының Астана қаласындағы филиалының баспа тобы, 2015. – 248 б. Автор проекта З. Самашев.


Ұсынылып отырған монография еліміздегі бірегей ескерткіштердің бірі Халвай III қорымын зерт¬теу барысында табылған деректерді талдау мен жария етудің қорытынды нәтижесі. Осы еңбек ая¬сында қола,ерте темір дәуірлері және орта ғасырларға қатысты жаңа мәліметтер ғылыми айналымға енгізілуде. Монографияда обаны зерттеу барысында табылған археологиялық, антропологиялық, археозоологиялық деректер жан-жақты зертеліп, нәтижесі толығымен жария етіліп отыр. Жер¬леу ғұрыптары мен заттары егжей-тегжейлі сипатталып, мерзімі мен мәдениеті жағынан кімдерге тиесілі екендігі қарастырылған. Еңбекте пәнаралық зерттеулерге (дендромерзімдеу, қыш бұйымдардың техникалық-технологиялық сараптамасы, металл құрамын зерттеу) баса назар аударылған.
Кітап археология және ежелгі тарих саласындағы мамандарға, тарих мамандығы бойынша білім алып жатқан студенттерге, сондай-ақ, торғай даласының ежелгі тарихына қызығушылық танытқан кез кел¬ген адамға арналған.

The present book is devoted to the publications and interpretation of excavation work results of the prominent kurgan Halvay III. New materials on the Bronze Age, Iron Age and Middle Ages are introduced into scientific world. The monograph contains publications of archaeological, anthropological, archaeozoological materials obtained as a result of studies of the burial ground. The funeral ceremony and inventory are characterized in details, issues of chronological and cultural identity are discussed. Much attention is paid to interdisciplinary research (dendrochronology, technical and technological analysis of pottery, study of the metal composition).
The book is addressed to specialists in the field of archeology, ancient history, students of history department and all those who are interested in the ancient history of Torgay steppes.

Монография посвящена публикации и интерпретации результатов раскопок яркого могильника Халвай III. Вводятся в научный оборот новые материалы эпохи бронзы, раннего железного века и Средневековья. Монография содержит полную публикацию археологических, антропологических, археозоологических материалов, полученных при исследовании могильника. Подробно характеризуются погребальный обряд и инвентарь, рассматриваются вопросы хронологической и культурной принадлежности. Большое внимание уделяется междисциплинарным исследованиям (дендрохронология, технико-технологический анализ керамики, исследование состава металла).
Книга адресована специалистам в области археологии, древней истории, студентам, обучающимся по специальности «История», и всем интересующимся древней историей торгайских степей.

 

Дата размещения: