Категория: Сборники
Страницы: 192
Год: 2019


Скачать

1380

Обзор

«Ақынжанов оқулары – 2019» атты көрнекті археолог – Сержан Мұсатайұлы Ақынжановтың 80 жылдығына арналған жас ғалымдардың халықаралық археологиялық конференциясының жинағы. 16-17 қазан 2019 ж. /Ред. Б.Әб. Байтанаев/ - Алматы: Хикари, 2019 – 192 б.
С.М. Ақынжановтың 80 жылдығына арналған жас ғалымдардың халықаралық онференциясының материалдар жинағына Қазақстанның археологиясы мен музеологиясының бүгінгі күнгі өзекті мәселелеріне арналған зерттеулер енген. Материалдар жинағы археологтарға, тарихшыларға және көпшілікке арналған.
В сборник материалов международной археологической конференции молодых ученых «Ахинжановские чтения-2019» посвященной 80-летию выдающегося археолога С.М. Ахинжанова, вошли актуальные исследования, посвященные современным проблемам археологии и музеологии Казахстана. Материалы сборника предназначены археологам, историкам и широкой общественности.

Содержание

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3
Биография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Новиков И.К. Куандык С.Р. Новые памятники позднего каменного века в долине р. Орь актюбинской области . . . . 9
Горащук И.В. Каменные и костяные орудия металлургии и металлообработки срубной культуры . . . . . . . . . . . . . . 15
Мусаева Р.С. К вопросу о хронологии дюнных стоянок срубной культуры на территории Западного Казахстана . . . .28
А. Касенова. Каменные изваяния Сарыарки как источник по истории древних и средневековых народов Евразии . . . . . . 36
Dubyagina E.V. Cultural ties reflected in the ceramic decoration tradition . . . . . . . 46
Саргизова Г.Б. Сарыарқа ескерткіштері Ә.Х. Марғұланның зерттеулерінде 52
Дүйсенбай Д.Б. Ерте темір дәуірінің ескерткіші – Абылай қонысы . . . . . . . . . . 57
Тулегенов Т.Ж., Чекин А.Г. Полевые археологические исследования на аварийном кургане правобережной части могильника Иссык . . . . . . . . . .64
Ильин Р.В., Гурулев М.В. Предварительные результаты исследования аварийного кургана раннего железного века в г. Алматы . . . . . . . . . . . . . . 68
Аққалиева А.Ш. Ақтөбе облысының савромат-сармат ескерткіштерінің кеңестік дәуірдегі зерттелу мәселелері . . . . . . . . . . . . . . . 85
Утубаев Ж.Р., Суюндикова М.К. Керамический материал Бабишмуллинского оазиса (по раскопам 2018 года) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Байшашов Б.У., Шагирбаев М.С. Көне дәуірдегі мал шаруашылығы мен аңшылықтың маңызы (остеологиялық материалдар негізінде) . . . . . . . . . . . . . 100
Куулар А.И. К вопросу об изваяниях с сосудом в обеих руках в средневековой скульптуре Тувы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Ақымбек Е.Ш., Шагирбаев М.С. Алматы облысының оңтүстік-батыс жағында орналасқан ортағасырлық ескерткіштерге жүргізілген археологиялық барлау жұмыстары . . . . . . . . . . . . . 112
Шакенов С.Т., Ерғабылов А. Е., Хамитов М. Шілікті – Тарбағатай археологиялық экспедициясының 2017-18 жылдары Айнабұлақ қорымында жургізген зерттеу жұмыстары . . . . . . . . . . . . . 132
М.И. Жүсіпназар. Сырдарияның төменгі ағысында орналасқан ортағасырлық оғыз қалаларындағы жаңа зерттеулерге қысқаша шолу . . . . . . . 146
Оразай А. Оңтүстік-шығыс қазақстанның ортағасырлық қалалары мен қоныстарының зерттелу тарихы ( 1917-1991 ж.ж.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Уралбаева Ж. Г.А.Кушаевтың өмірбаяны бойынша жиналған деректердің кейбір қорытындылары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Айдаркенова К.Б. Проблемы консервации археологических памятников кимакской культуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Тәжібаев Б.Ә. Ежелгі және ортағасырлық Казақстан археологиясының зеттелуі . . . 169
Бесетаев Б.Б. С.М. Ақынжановтың 80-жылдығына орайластырылған «Археология: өткені, бүгіні, болашағы» Халықаралық жас ғалымдардың ғылыми-әдістемелік конференциясы . . . . . .. 174
Суюндикова М.К. Археология ескерткіштерін музеефикациялау жолдары . . .... 176
Абаева Ж. Рухани жаңғыру – жастарға жарқын жол! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Ыдырыс А.Б. Тарих – рухани жаңғырудың іргетасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Авторлар туралы мәлімет / Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 189

 

Дата размещения: