Категория: Сборники
Страницы: 284
Год: 2021


Скачать

873

Обзор

II Есік оқулары. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30-жылдығына арналған «Еуразия далалық белдеуіндегі мемлекеттіліктің пайда болуы мен дамуы: алғышарттары, кезеңдері, салдары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференция материалдар жинағы (Есік қ., 22 қараша 2021 ж.) / Жауапты ред. Г.Р. Мухтарова. – Алматы: Қазақ университеті, 2021. – 284 б.


ІІ Есік оқулары «Еуразия далалық белдеуіндегі мемлекеттіліктің пайда болуы мен дамуы: алғышарттары, кезеңдері, салдары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференция материалдарының жинағы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған. Конференция 2021 жылдың 22 қарашасында Есік қаласында өтті. Пленарлық және секциялық отырыс барысында ежелгі және орта ғасырлардағы далалық Еуразияның мемлекеттілік генезисі мен қоғамдық-саяси тарихының өзекті мәселелерін зерттеу, сақтау, Ұлы дала тарихи-мәдени мұрасын пайдалану және кеңінен насихаттау мәселелері қаралды. Жинақ материалдарын тарихшылар, педагогтар, музей қызметкерлері және өлкетанушылар пайдалана алады.

II Есикские чтения. Сборник материалов международной научно-практической конференции: «Возникновение и развитие государственности степного пояса Евразии: предпосылки, этапы, последствия», посвящённой 30-летию Независимости Республики Казахстан (Иссык, 22 ноября 2021 года) / Отв. ред. Г.Р. Мухтарова. – Алматы: Қазақ университеті, 2021. – 284 с.

В сборнике представлены материалы Международной научно-практической онлайн-конференции II Есикские чтения «Возникновение и развитие государственности степного пояса Евразии: предпосылки, этапы, последствия», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан. Мероприятие состоялось в г. Иссык 22 ноября 2021 г. В рамках пленарного и секционного заседаний обсуждались актуальные проблемы, связанные с генезисом государственности и социально-политической историей степной Евразии в древности и средневековье, проблемы и вопросы изучения, сохранения, использования и популяризации историко-культурного наследия Великой степи. Материалы конференции будут полезны для историков, педагогов, музейных работников и краеведов.

Дата размещения: