Категория: Археология КазНУ им. аль-Фараби
Страницы: 327
Год: 2014


Скачать

1583

Обзор

«Қазақстан археологиясы мен этнология ғылымының өзекті мəселелері мен даму болашағы» атты əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 80 жылдығы аясында ҚР ҰҒА академигі У.Х. Шəлекеновтың 90 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. 16 мамыр 2014 ж. / құраст.: М. Эгамбердиев, А.К. Бейсегулова, В.А. Шамеева; жауапты ред. Б.К. Қалшабаева. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 327 б.


Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 80 жылдығы аясында археология, этнология жəне музеология кафедрасының профессоры, тарих ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА Құрметті академигі Уахит Хамзаұлы Шəлекеновтың 90 жылдығына арналған жинаққа Қазақстан археологиясы мен этнология ғылымының өзекті мəселелері мен даму болашағына қатысты баяндамалар мен зерттеулер енген. Жинақ материалдары археологтарға, этнологтарға, тарихшыларға жəне қалың бұқараға арналған. 

Материалы международной научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития археологической и этнологической науки в Казахстане», приуроченной к 80-летию КазНУ им. аль- Фараби и 90-летию почетного академика НАН РК У.Х. Шалекенова, доктора исторических наук, профессора кафедры археологии, этнологии и музеологии, включают доклады и сообщения, затрагивающие актуальные проблемы и перспективы развития казахстанской археологии и этнологии. Материалы сборника предназначены археологам, этнологам, историкам и широкой общественности.

Дата размещения: