Категория: Археология КазНУ им. аль-Фараби
Редактор: Р. Жуматаев
Страницы: 562
Год: 2020


Скачать

1954

Обзор

Ғалым-этнограф Б.К. Қалшабаеваның 60 жасқа толуына арналған «Ұлы дала кеңістігіндегі этноархеологиялық зерттеулер мен этносаралық қатынастар мәселесі» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / жауапты ред. Р.С. Жуматаев. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 562 б.

«Ұлы дала кеңістігіндегі этноархеологиялық зерттеулер мен этносаралық қатынастар мәселесі» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдарының жинағына әлемдік деңгейдегі этнологиялық және этноархеологиялық зерттеулердегі теориялық методологиялық тұжырымдар, әдістері мен жаңа технологиялар, Қазақстандағы этносаралық қатынастар мәселелері, республика халықтарының бірегейлігі мен толеранттылығы, Қазақстан халықтарының этномәдени мұраларының сақталуы мен жаңғыруы, Сакральды Қазақстан аясындағы зерттеулердің тәрбиелік маңызы және музейтану саласының дамуы, насихатталуы мәселелері жөнінде ғылыми концепциялар мен тұжырымдар ұсынылады.
Материалдар жинағы этнологтарға, археологтарға, музей мамандарына, тарихшыларға және қалың көпшілікке арналған.


АРХЕОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ / АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Деревянко А.П., Таймагамбетов Ж.К., Шуньков М.В., Анойкин А.А., Гладышев С.А., Павленок Г.Д.,
Харевич В.М., Козликин М.Б., Марковский Г.И., Бочарова Е.Н. Открытие Казахстано-Российской
археологической экспедицией новых палеолитических памятников и исследование стоянки Ушбулак в
Восточном Казахстане в 2015-2019 гг. ------------------------------------------------------------------------------------- 321
Таймагамбетов Ж.К., Кунитаке Садакатцу Исследование памятников каменного века и результаты
Казахстано-Японской археологической экспедиции в Южном Казахстане в 2017-2019 гг. -------------------- 327
Хабдулина М.К., Сапарова К.С. Факторы миграционных процессов поздней бронзы Сарыарки ----------- 332
Исмаилова А.М., Айгунова Т.С. Древний город на Каспии – Дербент ------------------------------------------- 337
Алипова С.Б. Қазақстанда стратиграфиялы палеолит ескерткіштерінің зерттелуі. ------------------------------ 343
Шагирбаев М.С., Ақымбек Е.Ш. Итті жерлеу ғұрпы ----------------------------------------------------------------- 347
Бахтыбаев М.М. Түркістан үйірмесі құрылғанға дейінгі Қазақстанның Оңтүстік өңірлерінде
атқарылған зерттеулер --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 359
Амиров Е.Ш. Пространственное распределение памятников истории и культуры
Республики Казахстан --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 368
Билалов С.У. Ортағасырлық Жанкент қаласының аңыздары жайында -------------------------------------------- 375
Emre Sevinç Кazakistan’in erken demir çaği buluntu ortamlarindaki soygun problemi. ----------------------------- 380
Әбу А. Ж. Оғыздардың бәдіз өнер ескерткіштері------------------------------------------------------------------------ 386
Есбай С. Археология ғылымындағы Дженд қаласын сәйкестендіру сауалдары ---------------------------------- 392
Сүйіндікова М. Археология ескерткіштерін қорғау, сақтау жолдары ---------------------------------------------- 395

Дата размещения: