Категория: Археология КазНУ им. аль-Фараби
Страницы: 468
Год: 2022


Скачать

1007

Обзор

Қазақстан археологиясы мен этнология ғылымының өзекті мәселелері: қазіргі практикасы мен даму бағыты» атты «І Шәлекенов оқулары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары / Жауапты ред. Б.К. Қалшабаева. – Алматы: Қазақ университеті, 2022. – 468 б.


«I Шалекенов оқулары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материал-дарының жинағына Қазақстан және іргелес өңірлердің тарих, археология және этнология мен музей ісінің бүгінгі күнгі өзекті мәселелеріне арналған зерттеулер енген.
Материалдар жинағы археологтарға, этнологтарға, тарихшыларға және қалың көпшілікке арналған.

В сборник материалов международной научно-практической конференции «І Шалекеновские чтения» вошли актуальные исследования, посвященные современным проблемам истории, археологии, этнологии и музеологии Казахстана и сопредельных регионов.
Материалы сборника предназначены археологам, этнологам, историкам и широкой общественности.

Дата размещения: