Категория: Маргулановсие чтения
Страницы: 504
Год: 2020


Скачать

2054

Обзор

Марғұлан оқулары – 2020: «Ұлы Дала археологиялық және пәнаралық зерттеулер аясында» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (Алматы қ., 17–18 қыркүйек 2020 ж.). Алматы: Ә.Х. Марғұлан ат. Археология институты, 2020. 1 том. 504 б.
Жинақтың бірінші томында археология ғылымының тарихы, Еуразия аумағындағы археологиялық ескерткіштерді зерттеу барысында алынған пәнаралық зерттеу нәтижелері бойынша мақалалар, сонымен қатар, ауқымды хронологиялық кезеңмен мерзімделетін материалдарға жүргізілген сараптамалық ізденістердің нәтижелері жинақталған. Басылым отандық және шетелдік археологияның өзекті мәселелерін зерттеумен айналысатын мамандардың барлығының қызығушылығын тудырады.


Маргулановские чтения – 2020: материалы международной научно-практической конференции «Великая Степь в свете археологических и междисциплинарных исследований» (г. Алматы, 17–18 сентября 2020 г.). Алматы: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2020. Т. 1. 504 с.
В первом томе сборника сосредоточены статьи по истории археологической науки, результатам междисциплинарных исследований, полученных в ходе изучения археологических памятников на территории Евразии, а также итоги аналитических изысканий материалов, датируемых широким хронологическим диапазоном. Издание будет интересно всем, кто занимается изучением актуальных вопросов отечественной и зарубежной археологии.

Margulan readings – 2020: proceedings of the international scientific and practical conference “Great Steppe in the light of archaeological and interdisciplinary research” (Almaty, September 17–18, 2020). Almaty: A.Kh. Margulan Institute of Archaeology, 2020. Vol. 1. 504 p.
The first volume of the proceedings is focused on the history of archaeological science, results of interdisciplinary research into the archaeological sites in the territory of Eurasia, as well as results of analytical surveys of materials dating to a wide chronological range. The volume will appeal to the researchers working on topical issues of national and foreign archaeology.

Дата размещения: