Категория: Маргулановсие чтения
Страницы: 532
Год: 2020


Скачать

1935

Обзор

Марғұлан оқулары – 2020: «Ұлы Дала археологиялық және пәнаралық зерттеулер аясында» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (Алматы қ., 17–18 қыркүйек 2020 ж.). Алматы: Ә.Х. Марғұлан ат. Археология институты, 2020. 2 том. 532 б.
Жинақтың екінші томында Қазақстан және жақын шетел аумағында жүргізілген далалық археологиялық зерттеулер барысында алынған жаңа деректер топтамасы тұңғыш рет ғылыми айналымға енгізіліп отыр.
Жарияланып отырған материалдардың хронологиялық шеңбері ежелгі дәуірден Жаңа заманға дейінгі ауқымды кезеңді қамтиды.
Басылым Еуразия археологиясының өзекті мәселелерін зерттеумен айналысатын мамандардың барлығының қызығушылығын тудырады.

Маргулановские чтения – 2020: материалы международной научно-практической конференции «Великая Степь в свете археологических и междисциплинарных исследований» (г. Алматы, 17–18 сентября 2020 г.). Алматы: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2020. Т. 2. 532 с.
Во втором томе сборника впервые в научный оборот вводится корпус новых данных, полученных в ходе полевых археологических исследований, проводившихся на территории Казахстана и ближнего зарубежья.
Хронологические рамки публикуемого материала имеют широкий охват – от древнейших эпох до Нового времени.
Издание предназначено для широкого круга специалистов и будет интересно всем, кому дорого изучение актуальных вопросов археологии Евразии.

Margulan readings – 2020: proceedings of the international scientific and practical conference “Great Steppe in the light of archaeological and interdisciplinary research” (Almaty, September 17–18, 2020). Almaty: A.Kh. Margulan Institute of Archaeology, 2020. Vol. 2. 532 p.
The second volume of the proceedings introduces for the first time into scientific discussion a body of new data obtained during field archaeological research carried out in Kazakhstan and the near abroad.
The chronological range of the published material is wide, spanning from prehistory to the modern period.
The volume is aimed at a wide range of specialists and will be appealing to anyone who is interested in topical issues of archaeology of Eurasia.

Дата размещения: