Категория: Маргулановсие чтения
Страницы: 256
Год: 2021


Скачать

2022

Обзор

Марғұлан оқулары–2021: Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының 30 жылдығына арналған «Этномәдени зерттеулер контекстіндегі Ұлы Дала» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (Алматы қ., 26–27 қазан 2021 ж.). 3 томдық. Алматы: Ә.Х. Марғұлан ат. Археология институты, 2021. 1-том. 256 б.

Жинақтың бірінші томына еліміздің археологиялық зерттеулерінің тарихы бойынша,тұлғалардың ғылымдағы рөлі, сонымен қатар Қазақстан археологтарының далалық зерттеулері мен шетелдік ғалымдармен біріккен зерттеулерінің материалдары кірді. Ғылыми айналымға жаңа деректер енгізілуде. Зерттеулер хронологиялық жағынан тас ғасырынан бастап кейінгі қола дәуіріне дейінгі ескерткіштерді қамтиды. Шығарылым археологтар мен тарихшыларға, сонымен қатар ежелгі және ортағасырлық Қазақстан мәдениеті тарихына қызығушыларға арналған.


Маргулановские чтения–2021: материалы международной научно-практической конференции «Великая степь в контексте этнокультурных исследований», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан и 30-летию Института археологии им. А.Х. Маргулана (г. Алматы, 26–27 октября 2021 г.). В 3-х томах. Алматы: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2021. Т. 1. 256 с.

В первый том сборника вошли материалы по истории археологического изучения страны, о роли личности в науке, а также результаты полевых исследований археологов Казахстана, в том числе и совместных с зарубежными коллегами. В научный оборот вводятся новые источники.Исследования посвящены памятникам, датируемым в хронологическом диапазоне от эпохи камня до поздней бронзы. Издание адресовано археологам и историкам, а также всем интересующимся историей
культуры древнего и средневекового Казахстана.

Margulan readings–2021: proceedings of the International scientific and practical conference “The Great Steppe in the Context of Ethnocultural Research”, dedicated to the 30th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan and the 30th anniversary of the A.Kh. Margulan Archaeology Institute (Almaty, October 26–27, 2021). In 3 volumes. Almaty: A.Kh. Margulan Archaeology Institute, 2021. Vol. 1. 256 p.

The first volume of the proceedings included materials on the history of archaeological study of the country, on the role of the individual in science, as well as the results of field studies of archaeologists of
Kazakhstan, including joint ones with foreign colleagues. New sources are being introduced into scientific circulation. Research is devoted to monuments dating from the chronological range from the era of Stone to late Bronze. The publication is addressed to archaeologists and historians, as well as all interested in the history of the culture of ancient and medieval Kazakhstan.

 

 

Дата размещения: