Категория: Маргулановсие чтения
Страницы: 280
Год: 2021


Скачать

1384

Обзор

Марғұлан оқулары–2021: Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының 30 жылдығына арналған «Этномәдени зерттеулер контекстіндегі Ұлы Дала» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (Алматы қ., 26–27 қазан 2021 ж.). 3 томдық. Алматы: Ә.Х. Марғұлан ат. Археология институты, 2021. 2-том. 280 б.
Жинақтың екінші томына ерте темір дәуірінен бастап Жаңа заманға дейінгі уақытты қамтитын ескерткіштердегі далалық зерттеу материалдары кірді. Ғылыми айналымға жаңа деректер енгізілуде. Томда барлау және тұрақты зерттеулерден алынған жұмыстардың нәтижелері берілген.Басылым археологтарға және тарихшыларға, сонымен қатар Қазақстанның материалдық мәдениеті тарихына қызығушыларға арналған.

Маргулановские чтения–2021: материалы международной научно-практической конференции «Великая степь в контексте этнокультурных исследований», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан и 30-летию Института археологии им. А.Х. Маргулана (г. Алматы, 26–27 октября 2021 г.). В 3-х томах. Алматы: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2021. Т. 2. 280 с.
Во второй том сборника вошли материалы полевых исследований памятников, датируемых в хронологическом диапазоне от раннего железного века до Нового времени. В научный оборот впервые вводятся новые данные. В томе отражены результаты работ, полученные в ходе поисковых и стационарных исследований. Издание адресовано археологам и историкам, а также всем интересующимся историей материальной культуры Казахстана.

Margulan readings–2021: proceedings of the International scientific and practical conference “The Great Steppe in the Context of Ethnocultural Research”, dedicated to the 30th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan and the 30th anniversary of the A.Kh. Margulan Archaeology Institute (Almaty, October 26–27, 2021). In 3 volumes. Almaty: A.Kh. Margulan Archaeology Institute, 2021. Vol. 2. 280 p.
The second volume of the proceedings included materials from field studies of monuments dating in the chronological range from the early Iron Age to the New Age. New data are being introduced into scientific circulation for the first time. The volume reflects the results of the work obtained during search and stationary studies. The publication is addressed to archaeologists and historians, as well as all interested in the history of material culture of Kazakhstan.

Дата размещения: