Категория: Оразбаевские чтения
Страницы: 472
Год: 2015


Скачать

2375

Обзор

Қазақстан археологиясы мен этнологиясы: өткені, бүгіні және болашағы атты «VІІ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары / жауапты ред. А.Б. Қалыш. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 472 б.
«Қазақстан археологиясы мен этнологиясы: өткені, бүгіні және болашағы» атты «VІІ Оразбаев оқулары» кезекті халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Қазақ хандығының 550 жылдығына және Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналып отыр. Бұл жинақ аталмыш конференцияға қатысушылардың археологияның, этнологияның және музей ісінің қазіргі өзекті мәселелеріне арналған баяндамалары мен хабарламаларының негізінде жарыққа шығарылды.
Басылым тарих ғылымдарының салалық мамандарының кәсіби талғамын ғана емес, қалың көпшіліктің де танымдық сұранысын қанағаттандырады.

Очередная международная научно-практическая конференция «VIІ Оразбаевские чтения»: «Казахстанская археология и этнология: прошлое, настоящее и будущее», приурочена к 550-летию образования Казахского ханства и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Сборник подготовлен на основе докладов и сообщений участников данного научного форума, отражающих современные актуальные вопросы археологии, этнологии и музейного дела.
Представляет интерес не только для специалистов исторических дисциплин, но и для широкого круга общественности.

Regular International scientific and practical conference «VII Orazbayev readings»: «Kazakh Archaeology and Ethnology: Past, Present and Future», dedicated to the 550th anniversary of the Kazakh Khanate, the 20th anniversary of the Assembly of People of Kazakhstan. The Proceedings was prepared on the basis of reports and presentations of participants of scientific forum, which reveal contemporary topical issues of archeology, ethnology and museum affair.
It is of interest not only to specialists of historical disciplines, but also for the general public.

Дата размещения: