Категория: Оразбаевские чтения
Страницы: 397
Год: 2012


Скачать

2091

Обзор

«ХХІ ғасырдың басындағы Отандық археология жəне этнологияның мəселелері мен жетістіктері» атты Ə.М. Оразбаевтың 90 жылдығына арналған «IV Оразбаев оқулары» республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары / құраст.: Р.С. Жұматаев, Ж.М. Терекбаева, А. Айтқали; жауапты ред. А.Б. Қалыш. – Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 397 бет.

Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ археология, этнология жəне музеология кафедрасының негізін қалаушы Ə.М. Оразбаевтың 90 жылдығына арналған жинаққа Қазақстан археологиясы мен этнологиясының бүгінгі күнгі өзекті мəселелеріне арналған зерттеулер енген. Материалдар жинағы археологтарға, этнологтарға, тарихшыларға жəне қалың көпшілікке арналған.

Материалы республиканской научной конференции, посвященной 90-летию основателя кафедры археологии, этнологии и музеологии КазНУ имени аль-Фараби А.М. Оразбаева, «IV Оразбаевские чтения» на тему «Проблемы и достижения Отечественной археологии и этнологии в ХХІ столетии». В сборнике собраны материалы, посвященные современным проблемам археологии, этнологии и музеологии. Материалы сборника предназначены археологам, этнологам, историкам и широкой общественности.

Proceedings of the republican scientific conference devoted to 90th anniversary of the founder of the Department of Archeology, Ethnology and Museology Al-Farabi Kazakh National University Abdimanap Orazbayev «IV Orazbaev Read». The collection contains materials devoted to contemporary problems of archeology, ethnology and museology.

Дата размещения: