1855

Обзор

Труды филиала Института археологии им. А.Х. Маргулана в г. Астана. Том I. Астана: Издательская группа ФИА им. А.Х. Маргулана в г. Астана, 2012. – 200 с.


Жинақта Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының Астана қаласындағы филиалының қызметкерлерінің 2012 жылғы зерттеу жұмыстарының нәтижелері басылған. Ғылыми айналымға қола, ерте темір және ортағасырлар кезеңдері бойынша жаңа материалдар енгізілді, сондай-ақ археологиялық материалдардың жекелеген категориялары сараптамадан өткізілді.

В сборник включены результаты исследований сотрудников филиала Института археологии им. А.Х. Маргулана в г. Астана за 2012 г. Вводятся в научный оборот материалы по эпохе бронзы, раннего железного века и средневековья, проанализированы отдельные категории археологического материала.

Дата размещения: