1731

Обзор

Ұлы даланың салт аттылары: дәстүрлер мен үндестіктер. – Всадники Великой степи: традиции и новации. Труды филиала Института археологии им. А.Х. Маргулана в г. Астана. Всадники Великой степи: традиции и новации. – Астана: Издательская группа ФИА им. А.Х. Маргулана в г. Астана, 2014. – 352 с. – қазақша, орысша.


Жинақ Қазақстан мен оған көршілес өлкелердегі далалық зерттеулер нәтижелерін ғылыми айналымға енгізетін мақалалардан тұрады, сонымен қатар ерте темір дәуіріндегі Евразия даласын мекен еткен тұрғындардың заттай және рухани мәдениеттерін зерттеудің нәтижелері де жарияланып отыр. Мақалалар жинағының жеке тарауы археология саласындағы пәнаралық зерттеулерге арналған.

Сборник содержит статьи, вводящие в научный оборот материалы полевых исследований на территории Казахстана и соседних регионов, а также посвященные результатам исследования материальной и духовной культуры населения Евразийских степей эпохи раннего железного века. Отдельный раздел сборника посвящен возможностям междисциплинарных исследований в области археологии.

 

Дата размещения: